STORITEV:
VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

Kaj je vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji?

STORITEV:
INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTI

Kaj je institucionalno varstvo v skupnostni?

PROGRAM:
SOCIALNA VKLJUČENOST

Kaj je program socialne vključenosti?

STORITVE:
SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA

Kaj so storitve socialnega vključevanja?

Temeljna doktrina pri izvajanju naše dejavnosti izhaja iz družbeno-socialnega modela, ki temelji na popolnem vključevanju posameznika v socialno okolje. Ne izhajamo iz nezmožnosti uporabnika, ampak je v središču uporabnik, ki ima določene omejitve, zaradi katerih potrebuje in je upravičen do naših storitev. Naša naloga je, da skupaj z uporabnikom prepoznavamo in krepimo njegova močna področja in razvijamo olajševalne okoliščine pri premagovanju ovir v vsakdanjem življenju. Krepimo kreposti, slabimo slabosti.

Spoštujemo konvencijo o pravicah invalidov in o njih ozaveščamo naše uporabnike in okolje. Partnerstvo in participacija sta glavna vzpodbujevalca izboljševanja naše dejavnosti, kar formalno potrjujemo s prejetim certifikatom kakovosti E-QALIN.

VDC Zasavje je regijski, samostojni javni socialnovarstveni zavod in sodi med neprofitne organizacije. Opravljamo socialnovarstveni storitvi v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) (Ur.l. RS št. 3/07):
1.    vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in
2.    institucionalno varstvo za uporabnike iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija.
Izvajamo tudi program socialne vključenosti v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Ur. l. RS, št. 16/07, 87/2011).
S skupaj ustvarjenimi sredstvi v zaposlitvenih aktivnostih, sponzorskimi in donatorskimi sredstvi financiramo številne interesne in nadstandardne aktivnosti za uporabnike in stanovalce (letovanje, zimovanje, izleti, izobraževalne, športne, kulturne, družabne in ostale aktivnosti).

Dnevni enoti v Zagorju in Litiji sta odprti vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Organizirano imamo dežurstva glede na potrebe uporabnikov in njihovih svojcev.

Enote bivanja Ribnik 1, Ribnik 2 in Podvelnarji delujejo ob delavnikih od 15. do 8. ure zjutraj. Med vikendi, prazniki in kolektivnim dopustom deluje 24 ur dnevno. Ob delavnikih so stanovalci dopoldan vključeni v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Pri izvajanju dejavnosti upoštevamo naslednja načela:

  1. vsakega uporabnika skladno z njegovimi željami, sposobnostmi vključujemo v soustvarjanje življenja v VDC-ju in v aktivnosti v okolju,
  2. vsakemu uporabniku zagotavljamo možnost izbire, soodločanja,
  3. vsakemu uporabniku zagotavljamo spoštovanje, zasebnost in intimnost ob upoštevanju njegove osebnosti,
  4. vsakemu uporabniku omogočamo različne aktivnosti, dela glede individualne sposobnosti, želje, s čimer se ohranja in razvija njihove zmožnosti,
  5. vsakemu uporabniku omogočamo uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti,
  6. svojcem uporabnikov omogočamo aktivno sodelovanje.
Kontakt: 
VDC Zasavje, Cesta 9. avgusta 59 c, Zagorje ob Savi,
Hedvika Kovač univ. dipl. soc. del.
E-naslov: hedvika.kovac@vdc-zasavje.si 
Telefon: 03 56 69 450

Like this:

Skip to content