PROJEKT JE SOFINANCIRAN S STRANI EVROPSKE UNIJE.

http://www.eu-skladi.si/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://program-podezelja.si/sl/


V projektu novo rojstvo je nosilec projekta Društvo Tandem. V projektu sta VDC ZAGORJE in podjetje Tridea d.o.o partnerja.

S projektom Novo rojstvo (pločevink, plastenk in ostale odpadne embalaže) sledimo trem razpisanim vsebinskim področjem: varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter ustvarjanje novih delovnih mest. Problem – izziv je spremeniti splošno mnenje, da je ukrepanje v zvezi s podnebnimi spremembami zgolj strošek, tako da z novo paradigmo informiramo, ozavestimo in izobrazimo, da je prilagajanje podnebnim spremembam izvrstna priložnost za prehod v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično družbo, s čimer lahko zaključimo, da bodo ukrepi, ki jih bomo izvajali tekom operacije in tudi še po zaključku sofinanciranja (najmanj 5 let) posredno pozitivno vplivali na prilagajanje oz. blaženje podnebnih sprememb.

Tako kot se spreminja naš življenjski slog, se spreminja tudi količina odpadkov, ki pri tem nastanejo. Zato je pomembno, da v vseh treh zasavskih občinah izvajamo aktivnosti za inovativen pristop izobraževanja ter obveščanja splošne javnosti preko različnih medijskih kanalov (tisk, splet, TV,  eko publikacija v obliki lahkega branja prilagojena ljudem s posebnimi potrebami, eko pobarvanka za najmlajše). Informiranje in ozaveščanje  javnosti bo potekalo tudi preko spletnih strani vrtcev, šol, občin in izvajalcev projekta, preko FB strani, s članki in oddajami v tiskanih in elektronskih medijih.

V samo operacijo bodo vključene različne ciljne skupine. Zasavske VIZ ter usposabljanje mentorjev, ki bodo poskrbeli za izdelke v okviru ustvarjalnih delavnic na temo uporabe in reciklaže pločevink/plastenk, informiranje o ekološkem učinku recikliranja pločevink/plastenk, informiranje o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v povezavi z recikliranjem pločevink/plastenk. Izdelki bodo javnosti na voljo v avli VDC Zagorje.

V operacijo Novo rojstvo bodo vključene tudi ranljive skupine:

– mladi od 15-29 let, ki bodo vključene v dejavnosti ustvarjalnih delavnic ter v izobraževalni del v okviru medgeneracijskega pogovora

– starejši nad 65 ki bo skozi medgeneracijsko izmenjavo izkušenj in znanj posredovala svoje videnje na čistejše okolje in nižjo porabo odpadne embalaže.

– ljudje s posebnimi potrebami, ki se bodo v projekt vključili kot ciljna skupina, kot ambasadorji akcije, ter kot soorganizator zbiranja pločevink in plastenk v vseh treh zasavskih občinah.

 

V projekt Novo rojstvo so vključeni trije parterji različnih sektorjev (civilni, javni in ekonomski sektor), ki imajo jasno zastavljeno strategijo in jasno opredeljen obseg opravljenih aktivnosti in zagotavljajo lastne vire financiranja operacije v času izvedbe operacije. Prav tako zagotavljajo z lastnimi viri tudi trajnost operacije.

Gre za inovativen pristop izobraževanja in socialne vključenosti ranljivih skupin, predvsem oseb s posebnimi potrebami, ki se bodo v projekt vključili s pripravo eko publikacije »Novo rojstvo«, v obliki lahkega branja, ki bo razumljiva osebam s posebnimi potrebami, primerna pa bo tudi za mlajše otroke, ki še ne znajo brati, s sodelovanjem v ustvarjalnih delavnicah z eko vsebino, ter s pripravo gledališke igre »Minka Pločevinka«, ki bo predstavljala del izobraževalnega programa za vrtce, šole in ostalo javnost.

Cilji operacije so jasno zastavljeni in zagotavljajo povečanje in spodbujanje aktivne vključenosti različnih ranljivih skupin v socialno življenje, medgeneracijsko sodelovanje, izboljšanje stanja okolja in uvajanje novih aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam, spodbujanje aktivnega sodelovanja in vzpostavitev razvojnih partnerstev, spodbujanje inovativnosti in kreativnosti.

Rezultat operacije Novo rojstvo bo zagotovitev najmanj enega delovnega mesta v času trajanja operacije ter še vsaj  tri leta po zaključku operacije oz. izplačilu sredstev.

Implementacija načrtovanih aktivnosti neposredno pozitivno vpliva na stanje okolja in so v celoti izvedljive v začrtanem roku s čimer se potrjuje tudi dosegljivost zastavljenih ciljev.

Aktivnosti so terminsko opredeljeni po fazah in zasnovane tako, da zagotavljajo  izvajanje tudi po zaključku sofinanciranja projekta.

 

Sama operacija ima tako dolgoročne (strateške) kot tudi kratkoročne cilje.

Kratkoročni cilji:

  • Priprava spletne strani
  • Predstava Minka Pločevinka v izvedbi uporabnikov VDC
  • Priprava in izdaja eko publikacije v obliki lahkega branja prilagojena ljudem s posebnimi potrebami
  • Izdaja eko pobarvanke
  • Zbiranje plastenk/pločevink
  • Sodelovanje najmlajših na natečaju
  • Razstava izdelkov iz VIZ (izdelki bodo predstavljeni v VDC in KC DD Zagorje)

Dolgoročni cilji:

  • Implementiran ter spremenjen oz. prilagojen koncept izobraževanja mladih skozi upodobitve predstave Minka Pločevinka
  • Izobraževanje o pomembnosti ločenega zbiranja odpadne embalaže preko eko publikacije v obliki lahkega branja, kot prve tovrstne v Sloveniji
  • Trajnostno zbiranje odpadne embalaže z namenom očistiti okolje nepotrebnih odpadkov
Skip to content