http://www.eu-skladi.si/

VLAGATELJ-nosilec operacije:  

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi

PARTNERJI (naziv partnerja/ev):

Partner 1: Tridea d.o.o.

Partner 2: Športno društvo 365


Temeljni namen projekta je omogočiti ranljivim skupinam zasavskega prebivalstva dostopne storitve za boljše počutje, izboljšanje in ohranjanje zdravja. Nekatere storitve v projektu bodo izvajali uporabniki VDC kot integrirano zaposlitev, ki podira stereotipe o nezmožnosti dela te populacije. Na področju masaž, ta populacija še nikjer ni zaposlena, čeprav ugotavljamo, da imajo izjemen občutek za dotik. Projekt je zasnovan na takšen način, da človeka obravnava celostno, tako telesno kot psihološko. Glede na to, da Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi delno omogočil sistemsko financiranje teh storitev v Sloveniji še vedno nimamo, je projekt izjemnega pomena za povečanje kakovosti življenja ciljnih skupin zasavskega prebivalstva, pa tudi širše javnosti, saj bodo publikacija za dobro počutje, didaktična igra in film vadbe za dobro počutje dosegljivi vsem. S projektom sledimo tudi načelom deinstitucionalizacije, ki jo Evropska unija zahteva od Slovenije.

Projekt zagotovi ustvarjanje 1 delovnega mesta. Ciljni rezultat je, da se posvetimo ranljivim skupinam ljudi in pomagamo posameznikom pri premagovanju vsakodnevnih ovir in težav in s tem, da poskrbimo za njihovo dobro počutje in večjo socialno vključenost. V ta namen bodo organizirane različne delavnice, terapije, vadbe in sestanki. S skupinami in individualno bomo delali različne aktivnosti, katere bodo zagotavljale boljše počutje in posamezniku prinesle »nasmeh na obraz«. Omogočili bomo tudi prevoze na dogodke in individualne obravnave.

Naša ciljna skupina so: odrasli in otroci osebe s posebnimi potrebami, starejše osebe nad 65 let, predvsem starejše ženske in dolgotrajno brezposelne ženske iz občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.

V projekt so vključeni trije parterji različnih sektorjev (javni, ekonomski in civilni sektor), ki imajo jasno strategijo in jasno opredeljen obseg opravljenih aktivnosti in zagotavljajo lastne vire financiranja operacije v času izvedbe operacije. Cilji operacije zagotavljajo povečanje aktivne vključenosti različnih ranljivih skupin v socialno življenje, medgeneracijsko sodelovanje, spodbujanje aktivnega sodelovanja in vzpostavitev razvojnih partnerstev, spodbujanje inovativnosti in kreativnosti.

Rezultat operacije bo zagotovitev 1 delovnega mesta v času trajanja operacije ter še vsaj  deset let po zaključku oz. izplačilu sredstev (trajnost operacije) in vzpostavitev storitev, ki bodo omogočile boljše počutje ranljivim skupinam zasavskega prebivalstva ne le v času trajanja operacije, ampak tudi naprej.

Aktivnosti so terminsko opredeljene po fazah in zasnovane tako, da zagotavljajo  izvajanje tudi po zaključku sofinanciranja projekta. Sam projekt je razdeljen v dve fazi. V prvi fazi, ki bo potekala od septembra 2017  do sredine oktobra 2017, bodo izvedena potrebna gradbena dela, logotip, nabava opreme ter materialov ter zaposlitev ter nekatera izobraževanja. Uporabnike VDC, ki bodo vključeni v izvajanje masaž bomo izobrazili v prvi fazi, da lahko v drugi, izvajajo storitev za ostale uporabnike in ostale ciljne skupine. V drugi fazi, ki bo potekala od novembra 2017 do avgusta 2018, bodo potekale aktivnosti na področju boljšega počutja ciljnih skupin v skladu z načrtom.

Zelo pomembno za ranljive skupine je druženje, za kar bomo na zabaven način poskrbeli s pripravo didaktične družabne igre »Nasmeh za vse«. Poleg druženja bo namenjena utrjevanju znanja, ki se bo pridobilo na organiziranih delavnicah. Družabna didaktična igra bo izdelana izključno za namen omenjene operacije in prilagojena ciljnim skupinam ter vsebinsko povezana s skrbjo za dobro počutje, zdravje. Izdali bomo tudi publikacijo/priročnik v obliki lahkega branja, ki jih razumejo osebe s posebnimi potrebami in otroci. Poleg tega bomo naredili video vaj za dobro počutje, ki se bo lahko uporabljal za vadbo doma.

Sama operacija Nasmeh za vse prispeva k doseganju sledečih kazalnikov Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje:

  • Število novo ustvarjenih delovnih mest

V okviru inovativnega lokalnega partnerstva,  katerega aktivnosti zahtevajo ogromno časa in energije,  se bo pojavila potreba po enem novem delovnem mestu, in sicer na delovnem mestu varuhinje.  Novo zaposlena oseba bo skrbela za vodenje in koordinacijo projekta ter obveščanje in informiranje javnosti, vzdrževanje spletne strani in socialnih omrežij, izvajala in nadzorovala bo različne aktivnosti, sklicala novinarsko konferenco, v sodelovanju s partnerji bo pripravljala gradiva za objave za medije. Vodila bo tudi same terapije in aktivnosti (delavnice, izobraževalne vsebine …) za izvedbo projekta.

V sled temu bodo zahtevani naslednji pogoji za zasedbo tega delovnega mesta z nazivom varuhinja. Ustvarjeno delovno mesto se bo zagotavljalo vsaj še 5 let po izplačilu zadnjega zahtevka, glede na to, da je operacija dolgoročno zasnovana, pa je želja, da se le-to zagotavlja še tudi po končanju trajnosti operacije. Operacija bo spodbujala aktivno sodelovanje med različnimi skupinami, še poseben poudarek pa bo aktivni vključenosti posameznih ranljivih skupin. Potreba po delovnem mestu se bo pojavila septembra 2017.

  • Število podprtih operacij

Gre za eno operacijo s pomenljivim naslovom Nasmeh za vse, ki odraža dejansko glavni namen same operacije. Takšen pa je tudi naziv didaktične igre, ki se bo ustvarila v sklopu same operacije.. V samo operacijo sta, polega nosilca operacije, vključena tudi 2 partnerja, ki prihajata iz drugega sektorja kot sam nosilec. Sama operacija spodbuja aktivno vključenost ranljivih skupin kot tudi širše lokalne skupnosti pri sodelovanju v posameznih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja vsakega posameznika. Glavni cilj same operacije pa je tudi aktivna vključenost starejših s posebnimi potrebami (preko integrirane zaposlitve) v trg dela in pa družbeno in socialno življenje.

Operacija se bo izvajala v obdobju od septembra 2017 do avgusta 2018.

  • Število novih programov

Preko samo operacije se bodo izvajali tudi posamezni programi, ki bodo imeli kot rezultat samih izvedenih aktivnosti tudi produkte. Delavnice delovne terapije, alternativne terapije, družinske terapije, individualne terapije, kuharske delavnice, delavnice za dvigovanje bremen, publikacije, članki, …

Operacija bo potekala od 1.2.2018 do 31.10.2018.

  • Trajnostni učinek operacij

Trajnostni učinek se bo izkazoval z delovnim mestom. Preurejen prostor se bo uporabljal trajnostno in prav tako naprave, katere se bodo nabavile v času operacije. Trajnostno bodo ostala tudi didaktična igrača in publikacije ter posnet film z vadbo za dobro počutje.

Skip to content