S TEBOJ LAHKO

Naziv projekta: “S teboj lahko…”-Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja v vzhodni kohezijski regiji.

Akronim projekta: S teboj lahko…

Trajanje: 30. april 2020 - 31. marec 2022

Vrednost projekta: 1.298.334,56 EUR

Regija izvajanja projekta: KRVS (Maribor z okolico in Zasavje)

Odgovorna oseba: mag. Jasmina Breznik, direktorica VDC Polž

Strokovno vodenje projekta: Tanja Berlot

Kontakt:

 • VDC Polž Maribor Park mladih 4 2000 Maribor
 • ID za DDV: SI95649379
 • Tel.: 02 320 86 50 (tajništvo)
 • Tel.: 070 424 811 (projektna pisarna)
 • E: tajnistvo@vdcpolz.si, stebojlahko@vdcpolz.si
 • W: www.vdcpolz.si, www.stebojlahko.si
  W: www.vdcpolz.si, www.stebojlahko.si

PROJEKTNI TIM

Direktorica, odgovorna oseba

mag. Jasmina Breznik

Strokovna vodja projekta

Tanja Berlot

Strokovna delavka na projektu

Danijela Majcenovič Cipot

Strokovna delavka na projektu

Aleksandra Ocepek

Administrator projekta

Alenka Majcen

Podpora pri koordinaciji projekta

Anita Hrast

Delovni tim VDC Zasavje

Dr. Špela Režun, Robi Lazar, Hedvika Kovač, Domen Pociecha

NAMEN IN CILJ PROJEKTA

Projekt “S teboj lahko…” je namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju štirih skupin storitev socialnega vključevanja invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) v kohezijski regiji vzhodna Slovenija:

 • usposabljanja za samostojno življenje,
 • vseživljenjskega učenja,
 • prebivanja s podporo in
 • ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov.

Z razvojem, preizkušanjem in zagotavljanjem storitev socialnega vključevanja bomo oblikovali podporno okolje za opolnomočen vstop invalidov v družbo. S tem bomo invalidnim osebam omogočili večjo vključenost in samostojnost v domačem okolju ter tako vplivali na kvaliteto življenja in njihove enake možnosti v družbi.

Ključni cilji projekta so:

 • Razviti nabor, vsebino in okolje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov;
 • Implementirati, preizkusiti in zagotoviti kakovostne storitve socialnega vključevanja;
 • Oblikovati podporno okolje z mrežo usposobljenih izvajalcev storitev socialnega vključevanja;
 • Vključene osebe iz ciljne skupine opolnomočiti za samostojnejše življenje ter izboljšati njihove možnosti za večjo socialno vključenost;
 • Razviti in preizkusiti informacijski sistem za evidentiranje storitev socialnega vključevanja.

ZA KOGA?

CILJNA SKUPINA PROJEKTA SO OSEBE S STATUSOM INVALIDA PO ZAKONU O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU INVALIDOV (OZ. PO PREJŠNJEM ZAKONU O DRUŽBENEM VARSTVU DUŠEVNO IN TELESNO PRIZADETIH OSEB):

Z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju.

Z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje.

Gluhoslepi z najmanj 50 odstotno izgubo sluha po Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo slepote in slabovidnosti.

Z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro.

Najtežje gibalno ovirane osebe, ki se zaradi invalidnosti ne zmorejo same vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti.

SOFINANCIRANJE PROJEKTA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt »S teboj lahko…« je sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.2. prednostne naložbe »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa« in 9.2.1. specifičnega cilja »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.

ODDAJA S TEBOJ LAHKO

V okviru projekta nastaja tudi oddaja S teboj lahko, ki predstavlja projekt. Oglejte si oddaje, da bolje spoznate projekt in kako se odraža na terenu. 

SKUPAJ Z VAMI LAHKO...

Zato sodelujte z nami. Hvala.

Like this:

Skip to content